Program

Kierunek Edukator Ekologiczny

Przedmiot: Podstawy ekologii

Prowadzący: dr Mariusz Simka

Cel zajęć: Wprowadzenie do ekologii jako dziedziny naukowej wraz z niezbędnym przyswojeniem przez uczestników podstawowych pojęć i prawidłowej terminologii.

Zakres treści:
– ekologia a edukacja ekologiczna – definicje

– podstawowe pojęcia i najważniejsze teorie w ekologii
– poziomy różnorodności biologicznej
– adaptacje organizmów
– gatunki zwornikowe
– dobór naturalny a specjacja gatunków
– ekosystem i obieg materii

Przedmiot: Człowiek a zmiana klimatu

Prowadzący: mgr Piotr Ziegler

Cel zajęć: wskazanie naukowych podstaw globalnego ocieplenia, jego przyczyn, skutków i możliwości walki z nimi.

Zakres treści:
– naukowe dowody i mity związane z globalnym ociepleniem
– jak rozmawiać z osobami negującymi globalne ocieplenie i jego antropogeniczny charakter
– zmiany klimatu w przeszłości geologicznej i historycznej
– różnice między pogodą a klimatem, anomalie klimatyczne
– przyrodnicze i społeczne skutki globalnego ocieplenia
– mitygacja zmian klimatycznych – zmiany indywidualne i systemowe

– czy można zatrzymać globalne ocieplenie?

Przedmiot: System gospodarki odpadami "od kuchni"

Prowadzący: mgr Magdalena Piotrzkowska

Cel zajęć: zapoznanie uczestników z metodami segregacji i recyklingu odpadów, a także ich znaczenia we współczesnym świecie.

Zakres treści:
– problem odpadów w ujęciu globalnym i ich oddziaływanie na ekosystemy
– segregacja i przetwarzanie śmieci
less waste i zero waste
upcycling

Przedmiot: Edukacja ekologiczna w parkach narodowych

Prowadzący: mgr inż. Jan Krzeptowski-Sabała

Cel zajęć: zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami związanymi z działalnością edukacyjną w parkach narodowych w Polsce i na świecie.

Zakres treści:
– wolontariat w ochronie przyrody - podstawy prawne, aspekty
praktyczne organizacji wolontariatu
– etyka środowiskowa w turystyce i rekreacji (Leave No Trace)
– podstawy interpretacji dziedzictwa (heritage interpretation)

Przedmiot: Oddziaływanie człowieka na środowisko

Prowadzący: dr Mariusz Simka

Cel zajęć: dyskusja na tematy kluczowe do zrozumienia oddziaływania człowieka na środowisko.

Zakres treści:
– rozwój zrównoważony – definicja, znaczenie i krytyka

– koncepcja usług ekosystemowych
–zmiany w biocenozach pod wpływem działalności człowieka,
– znaczenie różnorodności biologicznej dla człowieka, jej zagrożenia i skutki zaniku
– wpływ hodowli przemysłowej na ekosystemy
– postawy służące zachowaniu różnorodności biologicznej
– rzetelne źródła informacji naukowych.

Przedmiot: Metodyka zajęć z edukacji ekologicznej

Prowadzący: mgr Anna Chęć

Cel zajęć: zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej.

Zakres treści:
– edukacja ekologiczna jej definicje, cele i znaczenie we współczesnym świecie
– czego chcemy uczyć: opracowywanie treści merytorycznych, wiedza, wykorzystywanie informacji i umiejętności ich weryfikacji
– etyka i wartości w edukacji ekologicznej
– zasady uczenia, metody uczenia przez doświadczenie, prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi
– specyfika pracy z grupą z uwzględnieniem różnorodności grup docelowych
– tworzenie programów i scenariuszy zajęć
– dla kogo, jak, gdzie i kiedy czyli organizacja zajęć w praktyce
– dobre praktyki, inspiracje
– pozyskiwanie środków na dzielność edukacyjną

Przedmiot: Zajęcia terenowe

Prowadzący: dr Mariusz Simka

Zagadnienia:
– metody prowadzenia edukacji przyrodniczej w terenie

– przygotowanie merytoryczne a improwizacja w zajęciach przyrodniczych
– miasto jako obiekt zajęć przyrodniczych
– miasto jako ekosystem
– różnorodność przyrodnicza na obszarze miast – najpospolitsze gatunki i ich znaczenie

.