Program

Kierunek Edukator Ekologiczny

Przedmiot: Podstawy ekologii

Prowadzący: dr Wojciech Zarzycki
Cel zajęć: Wprowadzenie do ekologii jako dziedziny naukowej wraz z niezbędnym przyswojeniem przez uczestnika podstawowych pojęć i prawidłowej terminologii. Zdobyte podstawy muszą stanowić punkt wyjścia przy projektowaniu zajęć przyrodniczych, zapewniając w ten sposób ich poprawność merytoryczną

Zakres treści:

 • ekologia a edukacja ekologiczna - definicje
 • podstawowe pojęcia i najważniejsze teorie w ekologii
 • poziomy różnorodności biologicznej
 • adaptacje organizmów
 • gatunki zwrotnikowe
 • dobór naturalny a specjacja gatunków
 • ekosystem i obieg materii

Zajęcia będą miały charakter wykładów konwersatoryjnych, ćwiczeń i zajęć terenowych. Zaliczenie: egzamin

Przedmiot: Różnorodność biologiczna w Polsce

Prowadzący: mgr Mariusz Simka
Cel zajęć: zapoznanie studentów ze sposobami identyfikacji organizmów oraz metodyką posługiwania się kluczem do oznaczania, a także podstawowymi pojęciami z zakresu ich klasyfikacji (taksonomii).

Zakres treści:

 • przegląd najważniejszych grup organizmów występujących w Polsce
 • rodzaje kluczy do oznaczania
 • aplikacje mobilne w identyfikacji gatunkowej
 • podstawy klasyfikacji organizmów Zajęcia będą miały charakter terenowy i stacjonarny

Przedmiot: Dendrologia w edukacji ekologicznej

Prowadzący: mgr inż. Robert Sobolewski
Cel zajęć: zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu identyfikacji drzew oraz roli drzew w ekosystemach miejskich, zarówno ekologicznej, jak i krajobrazowej.

Zakres treści:

 • warunki miejskie jako miejsce wzrostu i rozwoju drzew i krzewów.
 • ochrona drzew pomnikowych na terenach zurbanizowanych.
 • zieleń zabytkowa
 • pomniki przyrody w skali krajowej i regionalnej
 • drzewa i krzewy w krajoznawstwie i turystyce
 • pozyskiwanie danych o drzewach dla celów edukacyjnych
 • drzewa i zieleń a adaptacja do zmian klimatu.
 • wpływ zieleni, drzew i krzewów na warunki mikroklimatyczne w mieście
 • zieleń alternatywna: zielone dachy i ściany i ich rola w adaptacji do zmian klimatu
 • podstawy projektowania ogrodów edukacyjnych

Przedmiot:  Ekologia lasów

Prowadzący: mgr inż. Tomasz Skrzydłowski
Zajęcia z ekologii lasów dotyczyć będą różnych aspektów funkcjonowania lasów: świerczyn, buczyn, olszyn, jaworzyn, a także lasów z innych stref geograficznych. Omówiona zostanie kwestia wymagań siedliskowych drzew, wymagań świetlnych, wzajemnych relacji między drzewami w drzewostanie, mechanizmy powstawania odnowień naturalnych, relacje drzew (pasożytnicze, symbiotyczne itp.) z innymi organizmami -grzybami, ssakami, ptakami.

Zakres materiału: wykłady, ćwiczenia w terenie, case study.

Przedmiot: Oddziaływanie człowieka na klimat, globalne ocieplenie

Prowadzący:
Cel zajęć: wskazanie naukowych podstaw globalnego ocieplenia, jego przyczyn, skutków i możliwości walki z nim.

Zagadnienia:

 • Naukowe dowody i mity związane z globalnym ociepleniem.
 • Jak rozmawiać z osobami negującymi globalne ocieplenie i jego antropogeniczny charakter?
 • Zmiany klimatu w przeszłości geologicznej i historycznej.
 • Różnice między pogodą a klimatem, anomalie klimatyczne.
 • Przyrodnicze i społeczne skutki globalnego ocieplenia.
 • Czy można zatrzymać globalne ocieplenie?

Przedmiot: Metodologia zajęć z edukacji ekologicznej

Prowadzący: mgr Magdalena Zarzycka
Cel: zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej od strony formalnej.

Podstawę przedmiotu będzie stanowić omówienie przykładowych scenariuszy zajęć, wskazanie złych i dobrych praktyk w nich stosowanych, a także wskazanie miejsca edukacji ekologicznej w programie nauczania. Przedstawione zostaną zasady edukacji ekologicznej, których przestrzeganie jest gwarantem prowadzenia skutecznych i poprawnych zajęć.

W trakcie zajęć studenci poznają nie tylko pomysły na konkretne zajęcia, ale również metodologię różnych form ich prowadzenia, zwłaszcza zajęć terenowych i eksperymentów, a także sposobów alternatywnych, np. grywalizacji. Po odbytym kursie student powinien potrafić zaprojektować własne zajęcia przyrodnicze, zarówno terenowe, jak i stacjonarne.

Przedmiot: Technologie cyfrowe w edukacji

Prowadzący: dr Wojciech Zarzycki 
Cel zajęć: „unowocześnienie” zajęć przyrodniczych z wykorzystaniem narzędzi rozszerzającymi klasyczną metodykę ich prowadzenia w sposób przemawiający do współczesnej młodzieży; nabycie umiejętności prowadzenia zajęć online -z pozornie nieprzystającej do niej dziedziny

Zakres treści:

 • wykorzystanie aplikacji mobilnych w zajęciach terenowych
 • środowisko GIS jako sposób pozyskiwania i zbierania danych przyrodniczych
 • pozyskiwanie i korzystanie z darmowych danych przestrzennych: zdjęć lotniczych, szczegółowych map topograficznych, map archiwalnych itp.
 • metodologia prowadzenia multimedialnych zajęć edukacyjnych
 • projektowanie zajęć on-line
 • film nagrany smartfonem jako metoda dydaktyczna
 • najciekawsze strony i programy do wykorzystania w trakcie zajęć

Przedmiot: Ochrona przyrody

Prowadzący: dr Wojciech Zarzycki 
Cel: nabycie biegłości w polskim systemie ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności dla potrzeb edukacji ekologicznej.

Zakres treści:

 • przegląd aktów prawnych regulujących system ochrony przyrody w Polsce
 • formy ochrony przyrody i prawne możliwości prowadzenia w nich edukacji
 • przegląd obszarów chronionych w Polsce
 • obszary chronione w okolicach Bielska-Białej - zajęcia terenowe
 • pedagogika w edukacji ekologicznej
 • zakres zajęć: praktyka opiekuńczo-wychowawcza w zakresie prowadzenia edukacji przyrodniczej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Metody komunikacji i organizacja zajęć w zależności od rodzaju grupy. Edukacja przyrodnicza jako podstawa metod Montessori i Waldorfskiej

Przedmiot: Pedagogika w edukacji szkolnej

Zakres zajęć: praktyka opiekuńczo-wychowawcza w zakresie prowadzenia edukacji przyrodniczej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Metody komunikacji i organizacja zajęć w zależności od rodzaju grupy. Edukacja przyrodnicza jako podstawa metod Montessori i Waldorfskiej.

Przedmiot: Marketing ekologiczny

Marketing ekologiczny - marketing ekologiczny jako trend wykorzystywany do promocji produktów w świadomy i zrównoważony sposób. Marketing ekologiczny w praktyce - dobre i złe przykłady kampanii CSR w marketingu ekologicznym, pozyskiwanie funduszy w ramach projektów zrównoważonego rozwoju.

Przedmiot: Gospodarka odpadami

Prowadzący: mgr inż. Jan Krzeptowski
Cel: zapoznanie uczestników z metodami segregacji i recyklingu odpadów, a także ich znaczenia we współczesnym świecie.

Zakres treści:

 • problem odpadów w ujęciu globalnym i ich oddziaływanie na ekosystemy
 • segregacja i przetwarzanie śmieci
 • less waste i zero waste
 • upcycling

Przedmiot: Projektowanie ścieżek edukacyjnych i tablic informacyjnych

Cel zajęć: wyrobienie w studentach odpowiednich wzorców dotyczących przygotowania poprawnych merytorycznie materiałów edukacyjnych, związanych z przyrodą.

Zakres treści:

 • rodzaje, formy i znaczenie ścieżek edukacyjnych
 • przegląd istniejących tablic edukacyjnych, dobre i złe nawyki w ich tworzeniu
 • półprawdy i kłamstwa, czyli tablice edukacyjne w służbie propagandy
 • możliwości pozyskania finansowania
 • przygotowanie własnej ścieżki edukacyjnej

Przedmiot: Oddziaływanie człowieka na środowisko

Prowadzący:  dr Wojciech Zarzycki
Cel zajęć: zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami, związanymi z działalnością edukacyjną w parkach narodowych w Polsce i na świecie.

Zakres treści:

 • wolontariat w ochronie przyrody (podstawy prawne i praktyczne aspekty organizacji wolontariatu)
 • etyka środowiskowa w turystyce i rekreacji (Leave No Trace)
 • podstawy interpretacji dziedzictwa (heritage interpretation)

Przedmiot: Edukacja ekologiczna w parkach narodowych

Prowadzący: mgr inż. Jan Krzeptowski
Cel zajęć: zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami, związanymi z działalnością edukacyjną w parkach narodowych w Polsce i na świecie.

Zakres treści:

 • wolontariat w ochronie przyrody (podstawy prawne i praktyczne aspekty organizacji wolontariatu)
 • etyka środowiskowa w turystyce i rekreacji (Leave No Trace)
 • podstawy interpretacji dziedzictwa (heritage interpretation)