O szkole

Polska Szkoła Dendrologii i Arborystyki istnieje od 2019 roku. Jest jedyną w Polsce placówką edukacyjną o profilu dendrologicznym. Do tej pory pasjonaci drzewoznawstwa mogli studiować tę dziedzinę jedynie na kilku uczelniach wyższych. Z przyjemnością informujemy, że otwieramy drugi kierunek - Edukator Ekologiczny. Rozpoczęliśmy rekrutację na pierwszy rok 2022/2023.

Misją  szkoły  jest  dzielenie się  najlepszą wiedzą z dziedziny dendrologii i zarażanie  innych  pasją  do  natury  i ekologii. 

Jej absolwenci  poszerzą lub zdobędą  niezbędną wiedzę do rozpoczęcia ścieżki zawodowej związanej z drzewoznawstwem oraz ekologią.

Swoją ogromną wiedzą wynikającą z pasji i doświadczenia podzielą się ze studentami w trakcie 320 godzin zajęć autorytety w dziedzinie ekologii i dendrologii m.in.: dr nauk leśnych Tomasz Skrzydłowski, mgr. inż. Robert Sobolewski (Instytut Architektury Krajobrazu we Wrocławiu), dr Inż. Marzena Suchocka, mgr. inż. Przemysław Janusz (Architekt krajobrazu, Inspektor nadzoru prac w terenach zieleni, właściciel Pracowni Projektowej Architektury Krajobrazu JANUSZÓWKA). Marcin Szczotka praktyk arborysta z ponad 20-letnim doświadczeniem - pomysłodawca i założyciel szkoły.

Nauka na obu kierunkach obejmuje  dwa semestry - 12 miesięcy nauki po dwa weekendowe zjazdy w miesiącu począwszy  z wakacyjną przerwą w lipcu i sierpniu oraz jeden wyjazd integracyjno-edukacyjny.

Główne przedmioty realizowane w szkole to:  dendrologia,  ekologia lasów, ekologia miast, ekoturystyka, dendroflora  terenów historycznie cennych, ochrona drzew w procesie inwestycyjnym, drzewo jako ekosystem,  drzewa jako organizmy kluczowe dla strefy umiarkowanej, GIS w badaniach dendrologicznych (zajęcia w pracowni komputerowej), urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, podstawy organizacji procesu inwestycyjnego w terenach zieleni, komunikacja z Klientem w procesie  pielęgnacji  i wycinki drzew, przepisy i regulacje prawne dotyczące wycinki i sadzenia drzew.

Do programu szkoły i w ramach tych samych kosztów dokładamy zajęcia arborystyczne.

Szkołę wyróżnia bardzo praktyczne podejście do realizacji zajęć. 70% wszystkich zajęć to zajęcia w terenie w tym wizyty w licznych rezerwatach przyrody jak Rezerwat Cisów Harmanec w Wielkiej Fatrze, Pieniński Park Narodowy czy też strefa Regla Górnego na Hali Gąsienicowej oraz zajęcia w parkach m.in. Park Szczytnicki, Park Tołpy, Park Staszica we Wrocławiu, tereny zieleni wokół Bielska-Białej. Lekcje w drugim semestrze odbędą się również przy pomocy e-learningu. Nasze zajęcia wzbogacimy licznymi spotkaniami z prywatnymi przedsiębiorcami, których dzisiejszy biznes opiera się na dendrologii i arborystyce.

Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
Po zakończeniu nauki, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).


DENDROLOGIA CERTYFIKAT - nauka kończy się zaliczeniem egzaminu, po którym otrzymasz Certyfikat - DENDROLOGIST AND ARBORIST

CERTYFIKAT - nauka kończy się zaliczeniem egzaminu po którym otrzymamy Ceryfikat - DENDROLOGIST AND ARBORIST

EDUKATOR EKOLOGICZNY CERTYFIKAT - nauka kończy się zaliczeniem egzaminu, po którym otrzymasz Certyfikat - EDUKATOR EKOLOGICZNY.Wykładowcy>
Dlaczego warto?

 • 1.

  Unikatowy w skali kraju profil kształcenia 

  Polska  Szkoła Dendrologii i Arborystyki proponuje swoim słuchaczom unikatowy w skali kraju profil kształcenia obejmujący zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne z zakresu drzewoznawstwa i ekologii. 

 • 2.

  Dendrolog - zawód z przyszłością

  Absolwenci naszej szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w pracowniach i firmach specjalizujących się  w kształtowaniu terenów zieleni oraz urzędach, szczególnie w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, wydziałach gospodarki miejskiej, wydziałach inwestycji miejskich, a także nadleśnictwach, w szkolnictwie. Ich kwalifikacje mogą być też wykorzystane przez zarządców spółdzielni mieszkaniowych, a także właścicieli infrastruktury technicznej (np. sieci przesyłowych).

 • 3.

  Edukatorzy ekologiczni poszukiwani

  Absolwenci kierunku Edukator Ekologiczny mogą znaleźć pracę jako animatorzy, pedagodzy, nauczyciele, pracownicy domów kultury, pracownicy bibliotek i ogrodów botanicznych, edukatorzy, pracownicy biur turystycznych, pracownicy gmin i samorządów oraz innych instytucji związanych z edukacją ekologiczną, w tym przyrodniczą.

 • 4.

  Wysoki poziom kształcenia

  W gronie wykładowców szkoły znajdą się pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) i Instytutu Badań Leśnictwa (IBL) oraz wybitni specjaliści - praktycy krajowi i zagraniczni, zajmujący się na co dzień arborystyką i dendrologią.

Dla kogo?

Naszą ofertę kierujemy do osób, które posiadają przynajmniej średnie wykształcenie (zarówno ogólne, jak i techniczne) wrażliwych na piękno przyrody, podchodzących z szacunkiem do krajobrazu i zatroskanych o ochronę drzew.

Naszą ofertę kierujemy również do wszystkich, dla których przyroda i ekologia są życiową pasją,  potrafią spojrzeć na drzewa i krzewy jak na ,,żywych świadków” ludzkiej historii. 

 • MAJĄ ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE

 • ZAJMUJĄ SIĘ KSZTAŁTOWANIEM TERENÓW ZIELENI

 • PRACUJĄ W INSTYTUCJACH I URZĘDACH ZAJMUJĄCYCH SIĘ OCHRONĄ ŚRODOWISKA

 • PRACUJĄ W NADLEŚNICTWACH

 • PRACUJĄ W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

 • PRACUJĄ W SPÓŁKACH ZARZĄDZAJĄCYCH INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

 • PRACUJĄ W DOMACH KULTURY, SZKOŁACH, BIBLIOTEKACH, BIURACH PODRÓŻY

 • SĄ PRACOWNIKAMI OGRODÓW BOTANICZNYCH

 • CHCĄ POPULARYZOWAĆ WIEDZĘ PRZYRODNICZĄ I EKOLOGICZNĄ

 • CHCĄ ZWIĄZAĆ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Z NOWĄ
  PROFESJĄ DAJĄCĄ DUŻE PERSPEKTYWY

 • ICH PASJĄ JEST ŚWIAT PRZYRODY

  Zakres

     Dendrologia - wiedza teoretyczna

 • W ramach wykładów oraz ćwiczeń absolwenci szkoły uzyskają wiedzę na temat drzewoznawstwa - w szczególności budowy i fizjologii drzew oraz ich systemów korzeniowych, gatunków drzew i krzewów (nomenklatura polska i łacińska), kształtowania krajobrazu, mechanizmów obronnych drzew, a także przepisów prawnych dotyczących wycinki i sadzenia drzew.

  Nauka w naszej szkole jest również szansą na podniesienie kwalifikacji dla tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę na temat ochrony drzew i są zatrudnieni w różnych instytucjach zajmujących się ochroną drzewostanu. 

  Dendrologia - umiejętności praktyczne

  Umiejętności praktyczne, jakie zyskają nasi absolwenci, obejmują rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów, diagnostykę stanu zdrowotnego i statyki drzew, dobór gatunkowy i pielęgnację drzew oraz krzewów w kształtowaniu terenów zieleni.

  Kierunek Edukator Ekologiczny

  Celem szkolenia jest podnoszenie jakości edukacji ekologicznej w Polsce poprzez promowanie i upowszechnianie wiedzy nt. edukacji terenowej, edukacji przyrodniczej, edukacji klimatycznej, edukacji zero waste, a co za tym idzie umiejętne kształtowanie proekologicznych postaw społecznych u dzieci, młodzieży, dorosłych na każdym etapie życia.