Dlaczego warto?

 

 • 1.

  Unikatowy w skali kraju profil kształcenia 

  Polska  Szkoła Dendrologii proponuje swoim słuchaczom unikatowy w skali kraju profil kształcenia obejmujący zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne z zakresu drzewoznawstwa. 


  Nabędziesz i opanujesz umiejętności w zakresie:

  - stosowania nazewnictwa botanicznego

  - rozpoznawania gatunków drzew i krzewów w stanie ulistnionym i bezlistnym

  - opracowywania doborów gatunkowych na tereny zieleni

  - opracowywania zaleceń pielęgnacyjnych dla drzew i krzewów

  - rozpoznawania najważniejszych grup organizmów związanych z drzewami oraz korzystania z narzędzi do ich identyfikacji

  - sporządzania inwentaryzacji, operatów i opinii dendrologicznych

  - czytania i interpretowania m.in. map ewidencyjnych, zasadniczych, map sys.-wys.

  - przygotowania zaleceń dla ochrony drzew w procesie inwestycyjnym

  - przeprowadzania szczegółowej diagnozy stanu sanitarnego drzewa metodą VAT (Visual Tree Assassment)

  - wykorzystywania przepisów prawa w zakresie zarządzania i ochrony zieleni

  - opracowywania wniosków w zakresie ustanawiania drzew pomnikami przyrody

  - wykorzystywania podstawowych narzędzi przeznaczonych do pozyskiwania, wyświetlania i tworzenia danych przestrzennych, dotyczących drzew i zadrzewień

  - stosowania wiedzy z zakresu zieleni historycznej w celu ochrony i zarządzania drzewami

   

 • 2.

  Zawód z przyszłością 

  Po ukończeniu naszej szkoły możesz znaleźć zatrudnienie w pracowniach i firmach specjalizujących się  w kształtowaniu terenów zieleni, w urzędach (szczególnie w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, wydziałach gospodarki miejskiej, wydziałach inwestycji miejskich) oraz w nadleśnictwach. Zdobyte kwalifikacje wykorzystasz również w pracy z zarządcami spółdzielni mieszkaniowych, a także właścicielami infrastruktury technicznej (np. sieci przesyłowych).

  Podczas kursu zdobędziesz praktyczne umiejętności w sporządzaniu inwentaryzacji zieleni i szczegółowych ekspertyz drzew oraz w planowaniu i koordynowaniu zabiegów pielęgnacyjnych w tym specjalistycznych prac arborystycznych. Jeśli więc jesteś aktywnym arbosystą pracującym w koronie drzewa, kurs jest dla Ciebie okazją do rozszerzenia oferty usług i zwiększenia konkurencyjności na rynku. 

 • 3.

  Wysoki poziom kształcenia

  W gronie wykładowców szkoły znajdą się pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) i Instytutu Badań Leśnictwa (IBL) oraz wybitni specjaliści - praktycy krajowi i zagraniczni, zajmujący się na co dzień arborystyką i dendrologią.

  Po pomyślnym zakończeniu i zdaniu egzaminów otrzymasz dyplom szkoły oraz certyfikat zawodowy dendrolog i arborysta. Elementem certyfikatu jest suplement opisujący nabyte podczas zajęć umiejętności.

  Certyfikaty VCC opatrzone są znakiem Europass, który rozpoznawany jest na terenie całej Europy przez sektor edukacji oraz rynku pracy. Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji zawodowych. Krajowe Centrum Europass potwierdziła zgodność wydawanych przez VCC certyfikatów z wytycznymi Komisji Europejskiej regulującymi prezentację kwalifikacji zawodowych.

Dołącz do nas!

Dobór wykładowców-pasjonatów oraz terenowy i praktyczny charakter zajęć tworzy niepowtarzalną atmosferę, której częścią będziesz również Ty.

Chcemy wymieniać myśli, poglądy i doświadczenia, dyskutować, motywować do działania, tworzyć zgrany Zespół.

 • JEDYNA SZKOŁA W POLSCE
 • WYBITNI SPECJALIŚCI
 • KOMPLEKSOWY PROGRAM NAUCZANIA
 • ZAJĘCIA  W TERENIE 
 • NAUKA OD PRAKTYKÓW
 • ZAWÓD, KTÓRY MA PRZYSZŁOŚĆ
 • SPOTKANIE Z LUDŹMI Z PASJĄ