Dendrologia

Dendrologia, czyli drzewoznawstwo, to dział botaniki zajmujący się roślinami drzewiastymi, jak drzewa, krzewy, pnącza...  Obejmuje zarówno przedmioty teoretyczne: genetykę, systematykę, anatomię, morfologię, ekologię, fizjologię, embriologię, chorologię i geografię, jak i praktyczne, czyli ogrodnictwo, projektowanie terenów zieleni, leśnictwo, kształtowanie krajobrazu i ochronę przyrody. 

Dendrologia specjalizuje się również wprowadzaniem do uprawy obcych gatunków drzew i krzewów, a także ich aklimatyzacją w celach użytkowych, np. na potrzeby leśnictwa, ogrodnictwa, czy architektury  krajobrazu.

Historia dendrologii zaczęła się w czasach odkryć geograficznych. Ówcześni żeglarze i podróżnicy  nie tylko odkrywali nowe światy, ale również charakterystyczną dla nich kulturę i świat przyrody. Badania dendrologiczne zaczęto prowadzić na przełomie  XVIII i XIX stulecia. Wtedy też powstawały ogrody dendrologiczne, miejsca badań naukowych, a potem również relaksu. 

Historia Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego sięga 1924 r. W latach 50. XX wieku władze komunistyczne rozwiązały stowarzyszenie, powołując na jego miejsce sekcję dendrologiczną w ramach Polskiego Towarzystwa Botanicznego, która przejęła cały dorobek przedwojennej organizacji. W 2009 r.  PTD zostało reaktywowane. Równocześnie podjęto próby nawiązania konstruktywnej współpracy pomiędzy obiema organizacjami. 

Więcej o PTD >
Więcej o  Sekcji Dendrologicznej PTB >


Fotogaleria