Program

Kierunek Dendrologia i Arborystyka

Przedmiot: Dendrologia 

Wykładowca: Robert Sobolewski
Celem przedmiotu jest nabycie przez uczniów szczegółowej wiedzy z zakresu morfologii i ekologii wybranych gatunków drzew i krzewów okryto- i nagonasiennych. 

Zakres materiału (wykłady i ćwiczenia w terenie):

 • podstawy morfologii drzew i krzewów okrytonasiennych
 • rozpoznawanie drzew i krzewów okrytonasiennych w stanie ulistnionym
 • rozpoznawanie wybranych drzew i krzewów okrytonasiennych w stanie bezlistnym
 • wymagania wybranych gatunków roślin
 • rozpoznawanie oraz wymagania wybranych gatunków nagonasiennych

Podczas zajęć słuchacze nauczą się:

 • rozpoznawać podstawowe gatunki drzew rodzimych i obcych okryto i nagozalążkowych stosowanych na terenach zieleni miejskiej zarówno w stanie ulistnionym i bezlistnym
 • posługiwać kluczem do rozpoznawania roślin
 • wskazywać różnice w budowie morfologicznej drzew i krzewów
 • opisywać wymagania siedliskowe drzew i krzewów

Przedmiot: Dendroflora terenów historycznie cennych

Wykładowca: Robert Sobolewski
Celem przedmiotu jest nabycie przez uczniów umiejętności waloryzacji drzew w oparciu o cechy unikalności i wartości historyczne dla potrzeb ochrony pomnikowej oraz prawidłowego identyfikowania gatunków drzew na terenach objętych ochroną konserwatorską. 
Zakres materiału (wykłady i ćwiczenia w terenie):
 • wartość historyczna drzew na terenach miejskich
 • kryteria ustanawiania drzew pomnikowych
 • ochrona drzew w skali regionalnej na wybranych przykładach
 • drzewa w kompozycji założeń historycznych
 • przegląd wybranych gatunków drzew i krzewów stosowanych na terenach zieleni historycznej

Podczas zajęć słuchacze nauczą się:

 • pozyskiwać i wykorzystywać dane o cennych drzewach dla potrzeb ich ochrony
 • obiektywnie formułować kryteria ochrony drzew
 • rozpoznawać gatunki i odmiany drzew stosowane na terenach historycznie cennych
 • opracować wniosek o objęcie drzewa ochroną pomnikową
 • wymienić i rozpoznać podstawowe elementy kompozycyjne parków zabytkowych

Przedmiot: Ekologia miasta

Wykładowca: Robert Sobolewski

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczniów z czynnikami biotycznymi i abiotycznymi wpływającymi na kondycję drzew w warunkach miejskich oraz przygotowanie do wykonywania ekspertyzy dendrologicznej.

Zakres materiału (wykłady):

 • właściwości chemiczne i fizyczne gleb miejskich z elementami podstaw żywienia roślin
 • klimat miejski - wpływ drzew, krzewów i zieleni na poprawę warunków życia w miastach
 • wpływ warunków miejskich na wzrost i rozwój drzew i krzewów w warunkach miejskich

Podczas zajęć słuchacze nauczą się:

 • wymieniać i opisać czynniki stresowe oddziałujące negatywnie na drzew i krzewy w przestrzeni miejskiej
 • wyszukać i dobrać odpowiednią literaturę do sporządzania ekspertyzy dendrologicznej

Przedmiot: Ekologia lasów 

Wykładowca: Tomasz Skrzydłowski

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczniów z zagadnieniami związanymi z istotą lasu oraz warunkami jego istnienia, wzajemne stosunki pomiędzy lasem a otoczeniem, zespołowe życie roślin i zwierząt, typologia lasów i siedlisk leśnych, ekologiczna funkcja lasów.

Zajęcia z ekologii lasów dotyczyć będą różnych aspektów funkcjonowania lasów: świerczyn, buczyn, olszyn, jaworzyn, a także lasów z innych stref geograficznych. Omówiona zostanie kwestia wymagań siedliskowych drzew, wymagań świetlnych, wzajemnych relacji między drzewami w drzewostanie, mechanizmy powstawania odnowień naturalnych, relacje drzew (pasożytnicze, symbiotyczne itp.) z innymi organizmami - grzybami, ssakami, ptakami.

Zakres materiału: wykłady, ćwiczenia w terenie, case study.

Przedmiot: Drzewa przy drogach

Wykładowca: Maciej Żołnierczuk

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej sadzenia i pielęgnacji drzew przy drodze, ich historii, funkcjach, zastosowaniu, możliwościach jej ochrony. Ponadto przygotowanie słuchaczy do kształtowania przejść przydrożnych, pielęgnowania drzew przydrożnych, rewaloryzacji historycznych alei, zarządzania zielenią przydrożną.

Zakres materiału (wykłady):

 • historia i znaczenie kulturowe drzew przy drogach
 • słownik pojęć dotyczących drzew przydrożnych
 • analiza przepisów prawa w kontekście drzew przydrożnych
 • funkcje zieleni przydrożnej
 • drzewa przydrożne w kontekście bezpieczeństwa
 • uwarunkowania przydrożne
 • projektowanie przydroży
 • partycypacja społeczna w kontekście możliwości wykorzystania do obsadzeń przydrożnych
 • ochrona i pielęgnacja drzew przydrożnych
 • przejścia dla zwierząt
 • rewaloryzacja alei

Podczas zajęć słuchacze naucza się:

 • opisywać sposób kształtowania się form zadrzewień przy drogach
 • rozróżniać formy zadrzewień przydrożnych w zależności od kontekstu miejsca
 • charakteryzować warunki siedliskowe przy drogach
 • charakteryzować funkcje zieleni przydrożnej
 • wymieniać przepisy prawa odnoszące się do zieleni przydrożnej
 • definiować elementy infrastruktury drogowej
 • opisywać sposoby ochrony drzew przy drogach
 • dobierać sposoby zagospodarowania przejść dla zwierząt w zależności od potrzeb
 • dobierać działania umożliwiające rewitalizację alei
 • dobierać działania pielęgnacyjne zadrzewień przydrożnych

Przedmiot: Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni z podstawami diagnostyki drzew

Wykładowca: Przemysław Janusz

Celem zajęć jest przedstawienie i nauczenie  metod rozpoznawania gatunków drzew i krzewów, doboru gatunkowego oraz metod pielęgnacji. W ramach zajęć  kursant nabędzie wiedzę z zakresu organizacji procesu inwestycyjnego w terenach zieleni. Będzie umiał  wdrożyć  dokumentację  dotyczącą  przedmiotu.

Zakres materiału: wykłady, ćwiczenia w terenie, case study.

Wiedza:

 • znajomość gatunków drzew i krzewów,
 • znajomość doboru gatunkowego i pielęgnacji drzew i krzewów,
 • znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego w terenach zieleni.

Umiejętności:

 • rozpoznawanie drzew i krzewów oraz umiejętność doboru gatunkowego do odpowiednich siedlisk,
 • umiejętność planowania procesu inwestycyjnego w ramach przedmiotu,
 • umiejętność czytania dokumentacji projektowo kosztorysowej i jej wdrażania.

Przedmiot: Podstawy organizacji procesu inwestycyjnego w terenach zieleni

Wykładowca: Przemysław Janusz

Cel zajęć:
Duża konkurencja przy ograniczonej ilości środków finansowych powoduje konieczność znalezienia wykorzystania znanych oraz znalezienia dodatkowych, nowatorskich sposobów promocji usług małej firmy. Praktyczna  umiejętność negocjacji wykonywanych usług i wdrażania własnych rozwiązań, prowadzonych  w warunkach dużej niepewności zachowań klientów, jest kluczem do przetrwania i rozwoju firmy usługowej  związanej z terenami zieleni.

Zakres materiału: wykłady, ćwiczenia w terenie, case study

 • Wiedza z zakresu wdrażania projektu
 • Wiedza z zakresu praktycznego wdrażania rozwiązań projektowych i poznanie celu, jakiemu ma służyć dokumentacja.

Umiejętności:

 • kursant potrafi znaleźć i zastosować właściwy sposób realizowania projektu w oparciu o komputerowe narzędzia projektowe,
 • kursant potrafi tworzyć część dokumentacji projektowej, umie ją czytać i zna cel, któremu ma służyć,
 • kursant potrafi zaprezentować nowe rozwiązania projektowe,
 • kursant umie wdrożyć praktyczne rozwiązania projektowe,
 • kursant potrafi poprowadzić negocjacje z klientem,
 • kursant potrafi poprowadzić prezentację projektu,
 • kursant potrafi odnaleźć się w hierarchii zespołu projektowego.

Przedmiot: Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym 

Wykładowca: Marzena Suchocka

Celem przedmiotu jest zapoznanie kursantów z wpływem inwestycji na szanse przeżycia drzew, przedstawienie metod rozwiązania kolizji pomiędzy infrastrukturą, a drzewami oraz przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej wyceny wartości odtworzeniowej drzew.

Zakres materiału (wykład, praca w grupach):

 • ocena kondycji drzew, tolerancji gatunkowej oraz fazy rozwojowej
 • określenie wpływu warunków siedliskowych na żywotność i statykę drzew
 • opracowanie dokumentacji projektowej ochrony drzew
 • projektowanie w celu rozwiązania kolizji pomiędzy drzewami a infrastrukturą
 • wycena wartości drzew

Podczas zajęć słuchacze nauczą się:

 • określać wpływ inwestycji na przeżycie drzew
 • wykonywać walozyzację drzew
 • opracowywać projekty ochrony drzew

Przedmiot: Podstawy fitopatologii. Najważniejsze choroby drzew i krzewów.

Wykładowca: Wojciech Pusz

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu fitopatologii, omówienie najważniejszych chorób drzew i krzewów na terenach zurbanizowanych oraz procedur i możliwości diagnostycznych w przypadku określania sprawcy choroby.

Zakres materiału (wykład, ćwiczenia w terenie):

 • podstawy fitopatologii
 • czynniki powodujące choroby roślin
 • najczęstsze objawy chorób roślin
 • najczęstsze choroby roślin drzew i krzewów

Podczas zajęć słuchacze nauczą się:

 • charakteryzować czynniki powodujące choroby roślin
 • nazywać procesy chorobowe roślin
 • rozpoznawać objawy najczęściej występujących chorób drzew i krzewów, określać sprawców, odszukać szczegółowe informacje dotyczące ich biologii
 • wykorzystywać procedury i podstawowe narzędzia diagnostyki fitopatologicznej

Przedmiot: Rola grzybów w życiu drzew

Wykładowca: Maciej Kozak

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy dotyczącej funkcjonowania grzybów w środowisku, przygotowanie do samodzielnej identyfikacji najważniejszych gatunków/rodzajów grzybów nadrewnowych mogących mieć wpływ na żywotność i statykę drzew oraz poszerzenie wiedzy na temat rzadkich i chronionych gatunków grzybów nadrewnowych.

Zakres materiału (wykład, zajęcia terenowe):

 • podstawowe informacje o systematyce i ekologii grzybów
 • cechy taksonomiczne istotne przy oznaczaniu nadrewnowych grzybów wielkoowocnikowych
 • grupy troficzne grzybów
 • typy dekompozycji drewna
 • omówienie/demonstracja wybranych gatunków wielkoowocnikowych grzybów nadrewnowych wraz z określeniem ich wpływu na żywotność i statykę drzew
 • rola grzybów mykoryzowych

Podczas zajęć słuchacze nauczą się:

 • rozpoznawać podstawowe gatunki grzybów nadrewnowych
 • określać wstępne rokowania wobec drzewa zainfekowanego danym gatunkiem grzyba
 • wymieniać przykładowe rodzaje grzybów mykoryzowych i określać ich rolę w życiu drzewa

Przedmiot:  

Wykładowca: 

Celem przedmiotu jest