Program

Kierunek Dendrologia i Arborystyka

Przedmiot: Dendrologia od podstaw 

Wykładowca: Robert Sobolewski
Celem przedmiotu jest zapoznanie uczniów od podstaw z rodzimymi i obcymi gatunkami drzew i krzewów stosowanymi na terenach zieleni miejskiej oraz parkach historycznych.

Zakres materiału (wykłady i ćwiczenia w terenie):

 • Morfologia drzew i krzewów
 • Drzewa i krzewy w stanie ulistnienia
 • Drzewa i krzewy w stanie bezlistnym
 • Wymagania siedliskowe drzew i krzewów
 • Gatunki i odmiany drzew i krzewów parkowych

W trakcie zajęć uczeń nabędzie umiejętności rozpoznawania drzew i krzewów w stanie ulistnienia, jak i bezlistnym oraz wiedzę z zakresu warunków wzrostu i przydatności tych drzew na tereny zurbanizowane.

Przedmiot: Dendroflora terenów historycznie cennych

Wykładowca: Robert Sobolewski
Celem przedmiotu jest zapoznanie ucznia z wartością historyczną i kulturową na terenach historycznych.

W ramach zajęć uczeń przygotuje dwa opracowania:

 • Pierwsze: dotyczy utworzenia karty drzewa pomnikowego na podstawie niezbędnej dokumentacji i literatury przedmiotu oraz badania terenowe.
 • Drugie: Uczeń dokonuje opracowania wytycznych doboru gatunkowego dla miasta bądź dzielnicy na podstawie analizy zieleni historyczne m.in.: wskazuje najcenniejsze drzewa do ochrony (osobliwe), dokonuje porównania drzew z już ustanowionymi pomnikami przyrody w regionie, analizuje otoczenie drzew pod kątem wartości historycznej.

Zakres materiału (ćwiczenia i wykłady)

Przedmiot: Ekologia miasta

Wykładowca: Robert Sobolewski

Celem przedmiotu jest zapoznanie ucznia z warunkami abiotycznymi wpływającymi na prawidłowy rozwój drzew na terenach zurbanizowanych, do których zaliczyć można: odczyn gleby, zasobność gleb miejskich w składniki pokarmowe, chlor, stres wodny w odniesieniu do drzew i krzewów rosnących w warunkach miejskich.

Zakres materiału: wykłady/case study:

 • Makro i mikroelementy
 • Zasolenie gleby
 • Chlor i inne pierwiastki szkodliwe
 • pH gleby
 • Stres wodny

Przedmiot: Ekologia lasów 

Wykładowca: Tomasz Skrzydłowski

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczniów z zagadnieniami związanymi z istotą lasu oraz warunkami jego istnienia, wzajemne stosunki pomiędzy lasem a otoczeniem, zespołowe życie roślin i zwierząt, typologia lasów i siedlisk leśnych, ekologiczna funkcja lasów.

Zajęcia z ekologii lasów dotyczyć będą różnych aspektów funkcjonowania lasów: świerczyn, buczyn, olszyn, jaworzyn, a także lasów z innych stref geograficznych. Omówiona zostanie kwestia wymagań siedliskowych drzew, wymagań świetlnych, wzajemnych relacji między drzewami w drzewostanie, mechanizmy powstawania odnowień naturalnych, relacje drzew (pasożytnicze, symbiotyczne itp.) z innymi organizmami - grzybami, ssakami, ptakami.

Zakres materiału: wykłady, ćwiczenia w terenie, case study.

Przedmiot: Best practice - komunikacja korzyści

Wykładowca: Marcin Szczotka

Celem przedmiotu jest omówienie charakterystyki potencjalnych odbiorców usług dendrologicznych. Innym językiem i innymi argumentami przemawia się do developerów a innym do pracowników administracji czy księdza na parafii. Zajęcia pozwolą nam zrozumieć jak komunikować się z danymi grupami Klientów, aby skorzystali z naszych usług i zaufali naszej wiedzy i wykształceniu.

Na tych zajęciach odpowiemy również na trudne pytania dotyczące usuwania drzew, poznamy argumenty za pozostawieniem drzewa i sytuacje, w których konieczne jest jego usunięcie. Na przykładach omówimy pozytywne praktyki w pielęgnacji drzew. Zajmiemy się też ochroną drzew rosnących przy drogach.
Po tych zajęciach uczniowie nabędę bardzo praktyczną wiedzę popartą przykładami z prowadzenia firmy o profilu arborystyczno-dendrologicznym.

Przedmiot: Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni z podstawami diagnostyki drzew

Wykładowca: Przemysław Janusz

Celem zajęć jest przedstawienie i nauczenie  metod rozpoznawania gatunków drzew i krzewów, doboru gatunkowego oraz metod pielęgnacji. W ramach zajęć  kursant nabędzie wiedzę z zakresu organizacji procesu inwestycyjnego w terenach zieleni. Będzie umiał  wdrożyć  dokumentację  dotyczącą  przedmiotu.

Zakres materiału: wykłady, ćwiczenia w terenie, case study.

Wiedza:

 • znajomość gatunków drzew i krzewów,
 • znajomość doboru gatunkowego i pielęgnacji drzew i krzewów,
 • znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego w terenach zieleni.

Umiejętności:

 • rozpoznawanie drzew i krzewów oraz umiejętność doboru gatunkowego do odpowiednich siedlisk,
 • umiejętność planowania procesu inwestycyjnego w ramach przedmiotu,
 • umiejętność czytania dokumentacji projektowo kosztorysowej i jej wdrażania.

Przedmiot: Podstawy organizacji procesu inwestycyjnego w terenach zieleni

Wykładowca: Przemysław Janusz

Cel zajęć:
Duża konkurencja przy ograniczonej ilości środków finansowych powoduje konieczność znalezienia wykorzystania znanych oraz znalezienia dodatkowych, nowatorskich sposobów promocji usług małej firmy. Praktyczna  umiejętność negocjacji wykonywanych usług i wdrażania własnych rozwiązań, prowadzonych  w warunkach dużej niepewności zachowań klientów, jest kluczem do przetrwania i rozwoju firmy usługowej  związanej z terenami zieleni.

Zakres materiału: wykłady, ćwiczenia w terenie, case study

 • Wiedza z zakresu wdrażania projektu
 • Wiedza z zakresu praktycznego wdrażania rozwiązań projektowych i poznanie celu, jakiemu ma służyć dokumentacja.

Umiejętności:

 • kursant potrafi znaleźć i zastosować właściwy sposób realizowania projektu w oparciu o komputerowe narzędzia projektowe,
 • kursant potrafi tworzyć część dokumentacji projektowej, umie ją czytać i zna cel, któremu ma służyć,
 • kursant potrafi zaprezentować nowe rozwiązania projektowe,
 • kursant umie wdrożyć praktyczne rozwiązania projektowe,
 • kursant potrafi poprowadzić negocjacje z klientem,
 • kursant potrafi poprowadzić prezentację projektu,
 • kursant potrafi odnaleźć się w hierarchii zespołu projektowego.

Przedmiot: Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym 

Wykładowca: Marzena Suchocka

Celem przedmiotu jest zapoznanie kursantów z wpływem czynników stresowych na żywotność drzew na terenie budowy, oceną wpływu inwestycji na drzewostan oraz rozwiązywania konfliktów pomiędzy infrastrukturą a drzewami.
Zakres materiału: wykłady i ćwiczenia (case study)

Opracowanie Projektu Ochrony Drzew w zakresie:

 • wyceny wartości odtworzeniowej,
 • oceny wpływu uszkodzeń mechanicznych na żywotność i statykę drzew,
 • gospodarki drzewostanem z uwzględnieniem tolerancji gatunkowej, fazy rozwojowej oraz kondycji,
 • zastosowania rozwiązań projektowych przyjaznych drzewom,
 • zastosowania narzędzi pozwalających na organizację robót na placu budowy w celu ochrony drzew.

W trakcie zajęć na przykładzie case study uczeń nabędzie umiejętności waloryzowania drzewostanu oraz rozwiązywania konfliktów pomiędzy infrastrukturą a drzewami, pozwalających na skuteczną ochronę drzew na terenach budowy na każdym etapie procesu inwestycyjnego, poczynając od planowania, a kończąc na realizacji i pielęgnacji drzewostanu.