O szkole

Polska Szkoła Dendrologii i Arborystyki jest jedyną w Polsce placówką edukacyjną o profilu dendrologicznym. Do tej pory pasjonaci drzewoznawstwa mogli studiować tę dziedzinę jedynie na kilku uczelniach wyższych. Z przyjemnością informujemy, że otwieramy drugi kierunek - Edukator Ekologiczny. Rozpoczęliśmy rekrutację na pierwszy rok 2022/2023.

Misją  szkoły  jest  dzielenie się  najlepszą wiedzą z dziedziny dendrologii i zarażanie  innych  pasją  do  natury  i ekologii. 

Jej absolwenci  poszerzą lub zdobędą  niezbędną wiedzę do rozpoczęcia ścieżki zawodowej związanej z drzewoznawstwem oraz ekologią.

Swoją ogromną wiedzą wynikającą z pasji i doświadczenia podzielą się ze studentami w trakcie 320 godzin zajęć autorytety w dziedzinie ekologii i dendrologii m.in.: dr nauk leśnych Tomasz Skrzydłowski, mgr. inż. Robert Sobolewski (Instytut Architektury Krajobrazu we Wrocławiu), dr Wojciech Zarzycki (Uniwersytet Śląski), dr Inż. Marzena Suchocka, mgr. inż. Przemysław Janusz (Architekt krajobrazu, Inspektor nadzoru prac w terenach zieleni, właściciel Pracowni Projektowej Architektury Krajobrazu JANUSZÓWKA). Marcin Szczotka praktyk arborysta z ponad 20-letnim doświadczeniem - pomysłodawca i założyciel szkoły.

Nauka na obu kierunkach obejmuje  dwa semestry - 12 miesięcy nauki po dwa weekendowe zjazdy w miesiącu począwszy  z wakacyjną przerwą w lipcu i sierpniu oraz jeden wyjazd integracyjno-edukacyjny.

Główne przedmioty realizowane w szkole to:  dendrologia,  ekologia lasów, ekologia miast, ekoturystyka, dendroflora  terenów historycznie cennych, ochrona drzew w procesie inwestycyjnym, drzewo jako ekosystem,  drzewa jako organizmy kluczowe dla strefy umiarkowanej, GIS w badaniach dendrologicznych (zajęcia w pracowni komputerowej), urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, podstawy organizacji procesu inwestycyjnego w terenach zieleni, komunikacja z Klientem w procesie  pielęgnacji  i wycinki drzew, przepisy i regulacje prawne dotyczące wycinki i sadzenia drzew.

Do programu szkoły i w ramach tych samych kosztów dokładamy zajęcia arborystyczne : kursy i egzaminy w standardzie ABA International
• CS1: Techniki konserwacji i cięcia piłą łańcuchową.
• CS2: Podstawowe techniki ścinania drzew.

Szkołę wyróżnia bardzo praktyczne podejście do realizacji zajęć. 70% wszystkich zajęć to zajęcia w terenie w tym wizyty w licznych rezerwatach przyrody jak Rezerwat Cisów Harmanec w Wielkiej Fatrze, Pieniński Park Narodowy czy też strefa Regla Górnego na Hali Gąsienicowej oraz zajęcia w parkach m.in. Park Szczytnicki, Park Tołpy, Park Staszica we Wrocławiu, tereny zieleni wokół Bielska-Białej. Lekcje w drugim semestrze odbędą się również przy pomocy e-learningu. Nasze zajęcia wzbogacimy licznymi spotkaniami z prywatnymi przedsiębiorcami, których dzisiejszy biznes opiera się na dendrologii i arborystyce.

Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
Po zakończeniu nauki, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w forach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

DENDROLOGIA CERTYFIKAT - nauka kończy się zaliczeniem egzaminu, po którym otrzymasz Certyfikat - DENDROLOGIST AND ARBORIST

CERTYFIKAT - nauka kończy się zaliczeniem egzaminu po którym otrzymamy Ceryfikat - DENDROLOGIST AND ARBORIST

EDUKATOR EKOLOGICZNY CERTYFIKAT - nauka kończy się zaliczeniem egzaminu, po którym otrzymasz Certyfikat - EDUKATOR EKOLOGICZNY.Wykładowcy>
Dlaczego warto?

 • 1.

  Unikatowy w skali kraju profil kształcenia 

  Polska  Szkoła Dendrologii i Arborystyki proponuje swoim słuchaczom unikatowy w skali kraju profil kształcenia obejmujący zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne z zakresu drzewoznawstwa i ekologii. 

 • 2.

  Dendrolog - zawód z przyszłością

  Absolwenci naszej szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w pracowniach i firmach specjalizujących się  w kształtowaniu terenów zieleni oraz urzędach, szczególnie w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, wydziałach gospodarki miejskiej, wydziałach inwestycji miejskich, a także nadleśnictwach, w szkolnictwie. Ich kwalifikacje mogą być też wykorzystane przez zarządców spółdzielni mieszkaniowych, a także właścicieli infrastruktury technicznej (np. sieci przesyłowych).

 • 3.

  Edukatorzy ekologiczni poszukiwani

  Absolwenci kierunku Edukator Ekologiczny mogą znaleźć pracę jako animatorzy, pedagodzy, nauczyciele, pracownicy domów kultury, pracownicy bibliotek i ogrodów botanicznych, edukatorzy, pracownicy biur turystycznych, pracownicy gmin i samorządów oraz innych instytucji związanych z edukacją ekologiczną, w tym przyrodniczą.

 • 4.

  Wysoki poziom kształcenia

  W gronie wykładowców szkoły znajdą się pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) i Instytutu Badań Leśnictwa (IBL) oraz wybitni specjaliści - praktycy krajowi i zagraniczni, zajmujący się na co dzień arborystyką i dendrologią.

Dla kogo?

Naszą ofertę kierujemy do osób, które posiadają przynajmniej średnie wykształcenie (zarówno ogólne, jak i techniczne) wrażliwych na piękno przyrody, podchodzących z szacunkiem do krajobrazu i zatroskanych o ochronę drzew.

Naszą ofertę kierujemy również do wszystkich, dla których przyroda i ekologia są życiową pasją,  potrafią spojrzeć na drzewa i krzewy jak na ,,żywych świadków” ludzkiej historii. 

 • MAJĄ ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE

 • ZAJMUJĄ SIĘ KSZTAŁTOWANIEM TERENÓW ZIELENI

 • PRACUJĄ W INSTYTUCJACH I URZĘDACH ZAJMUJĄCYCH SIĘ OCHRONĄ ŚRODOWISKA

 • PRACUJĄ W NADLEŚNICTWACH

 • PRACUJĄ W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

 • PRACUJĄ W SPÓŁKACH ZARZĄDZAJĄCYCH INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

 • PRACUJĄ W DOMACH KULTURY, SZKOŁACH, BIBLIOTEKACH, BIURACH PODRÓŻY

 • SĄ PRACOWNIKAMI OGRODÓW BOTANICZNYCH

 • CHCĄ POPULARYZOWAĆ WIEDZĘ PRZYRODNICZĄ I EKOLOGICZNĄ

 • CHCĄ ZWIĄZAĆ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Z NOWĄ
  PROFESJĄ DAJĄCĄ DUŻE PERSPEKTYWY

 • ICH PASJĄ JEST ŚWIAT PRZYRODY

  Zakres

     Dendrologia - wiedza teoretyczna

 • W ramach wykładów oraz ćwiczeń absolwenci szkoły uzyskają wiedzę na temat drzewoznawstwa - w szczególności budowy i fizjologii drzew oraz ich systemów korzeniowych, gatunków drzew i krzewów (nomenklatura polska i łacińska), kształtowania krajobrazu, mechanizmów obronnych drzew, a także przepisów prawnych dotyczących wycinki i sadzenia drzew.

  Nauka w naszej szkole jest również szansą na podniesienie kwalifikacji dla tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę na temat ochrony drzew i są zatrudnieni w różnych instytucjach zajmujących się ochroną drzewostanu. 

  Dendrologia - umiejętności praktyczne

  Umiejętności praktyczne, jakie zyskają nasi absolwenci, obejmują rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów, diagnostykę stanu zdrowotnego i statyki drzew, dobór gatunkowy i pielęgnację drzew oraz krzewów w kształtowaniu terenów zieleni.

  Kierunek Edukator Ekologiczny

  Celem szkolenia jest podnoszenie jakości edukacji ekologicznej w Polsce poprzez promowanie i upowszechnianie wiedzy nt. edukacji terenowej, edukacji przyrodniczej, edukacji klimatycznej, edukacji zero waste, a co za tym idzie umiejętne kształtowanie proekologicznych postaw społecznych u dzieci, młodzieży, dorosłych na każdym etapie życia.